Sluitende begroting in laatste periode voor gemeentelijke verkiezingen

Foto: Pexels

In de laatste maanden van deze raadsperiode presenteert de gemeente de begroting 2022. Altijd een bijzonder moment, met vooruitkijken naar een periode die start met de verkiezingen in maart 2022. De Etten-Leurse inwoners bepalen dan de samenstelling van de nieuwe gemeenteraad. Daarmee staat de komende vier jaar een nieuw bestuur aan het roer. De begroting is bedoeld als doorkijk, zodat het nieuwe gemeentebestuur op de rijdende trein kan stappen.

Sluitende begroting

Het college zet in op tenminste een sluitende begroting. Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn. De begroting heeft volgend jaar een overschot van € 1,2 miljoen. Ook voor de (meerjaren)begroting is er een stijgende lijn. Dat heeft vooral te maken met de uitkering van het gemeentefonds. Dat is geld dat gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid. Daarmee betaalt de gemeente een deel van de uitgaven.

Pijn verlichten van besparingen

Een aantal besparingen uit 2020 zijn verwerkt in de begroting. De overschrijdingen die er met name was op het sociaal domein zijn in 2020 opgevangen door te besparen op alle vlakken: de bedrijfsvoering, het fysieke domein en het sociaal domein. Nu er extra budget komt van de Rijksoverheid, vindt de gemeente het logisch dat ze op al die terreinen moet kijken wat nodig is om de ergste pijn te verlichten. De tarieven voor de rioolheffing blijven in 2022 gelijk aan vorig jaar. Het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing daalt in 2022.

Coronacompensatie

Het geld dat de gemeente kreeg van de Rijksoverheid voor coronacompensatie is besteed aan kosten die veroorzaakt zijn door de coronacrisis. De financiële gevolgen van de crisis zijn zo goed mogelijk ingeschat. Maar zeker voor de lange termijn is dit moeilijk en dat blijft dus een risico. Het restant van de bijdrage voor coronacompensatie blijft dus apart staan voor nog onvoorziene kosten.

Reserves gaan de goede kant op

Er is afgesproken structureel extra geld te storten in de reserves, oftewel de spaarpot weer wat te vullen. En met de stijgende lijn in de begroting betekent het dat de gemeente eventuele tegenvallers en risico’s weer beter op kunnen vangen. De reserves zijn nog niet op het oude niveau dus dat blijft een belangrijk aandachtspunt.

Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur

Sommige besparingsmaatregelen zijn in verband met de coronacrisis uitgesteld. Dan kun je denken aan de verhoging van de huur van sportvelden en accommodaties en de invoering van toeristenbelasting. Het uitstel betaalt de gemeente uit het Herstelfonds Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur. Dit fonds is apart gezet bij de jaarrekening in 2020. Het restant van dit bedrag wil de gemeente vervolgens ter beschikking stellen aan het Actieplan Vitaal en Veerkrachtig Etten-Leur. Dit actieplan is gemaakt op basis van onderzoek onder, en gesprekken met, inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen en ondernemers.  

Opgaves van de toekomst

Grote opgaves komen op de gemeente af. Nederland spreekt over een wooncrisis en daar hebben gemeenten een belangrijke rol in. Het is voor Etten-Leur een voordeel dat we nog ruimte zien voor nieuwe wijken. Daarin gaat de gemeente voor een goede mix van woningen, zodat alle woningzoekenden een kans maken. De gemeenteraad neemt met de omgevingsvisie straks een belangrijk besluit voor de toekomst van Etten-Leur. Hierbij letten we op een goede balans in zowel nieuwe als bestaande wijken. En een toekomstgerichte wijk is ook bestand tegen de klimaatveranderingen. Dat vraagt een andere blik op de inrichting dan voorheen. Dat alles gaat niet vanzelf. Daar zal de gemeente in moeten (blijven) investeren.  

Gemeente verbindt gemeenschap

In de toekomst kijken is niet gemakkelijk. Soms komen er onvoorziene zaken. De coronacrisis is een goed voorbeeld van hoe een samenleving zich van het ene op het andere  moment moet aanpassen. Dat levert momenten op van trots: het is ons gelukt om zo’n crisis op vele fronten op te vangen. Maar het zorgt ook voor momenten van spanning en stress: het heeft voor sommigen grote impact gehad. Die wonden zijn vers en soms staan we zelfs tegenover elkaar als het gaat om de manier hoe we hieruit kunnen komen. Terwijl we elkaar zo hard nodig hebben. Het is van groot belang om als gemeente flexibel, veerkrachtig en daadkrachtig te zijn om adequaat in te kunnen spelen op veranderingen. Het vraagt lef om te innoveren. Het vraagt durf om te leren als het niet meteen lukt. Onze inwoners en partners zijn in ieder geval heel gemotiveerd om mee te doen. De roep om de denkkracht in de samenleving te benutten is onverminderd groot. De gemeente is er door en voor de gemeenschap. Wij hopen dat het nieuwe gemeentebestuur in de nieuwe raadsperiode doorgaat met verbinden, met ontmoeten en met echt contact maken.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden